úterý 30. října 2018

Samhain


SAMHAIN – KELTSKÝ NOVÝ ROK

O této noci vyjíždí z hlubin posvátných vrchů vojska dávných bojovníků, kteří zahynuli při obraně země. Jenom během této noci můžete spatřit přízračný průvod těch nejstatečnějších hrdinů keltského světa, jak objíždí vrchol hory a poté, za naprostého ticha, vpluje opět dovnitř. Tito bojovníci, věčně spící v některých kopcích a horách, jsou připraveni - až bude zemi nejhůř - opět vzít své meče do rukou a bránit zemi proti vetřelcům. Tato legenda se nevztahuje jen k jedné z našich nejposvátnějších českých hor, Blaníku, ale i k asi dvaceti dalším kopcům v Čechách.“ Vladimír Šiška (Keltské svátky)

Měsíc, v němž se oslavuje Samhain, se v keltském jazyce nazývá samonios – období padání semen, času, kdy staré umírá a odchází, ale zároveň vzniká zárodek nového. V předvečer předcházejícího dne, 31. října, začínáme slavit svátek Samhain (Samon), Halloween, Hallow Eve, „Konec léta“ v křesťanské tradici Svátek všech svatých – pro Kelty ne možná nejbezstarostněji radostný, ale přesto jako nejdůležitější svátek oslavovaný a ctěný Nový rok.
V době Samhainu poznáváme mystérium smrti. Jsou otevřené brány mezi oběma světy, které se stýkají. Je to den znovunapojení na kmenové a rodinné předky a „řídící duchy“.

Samhain odpovídá Měsíci v Novu, tmě před svítáním, smrti před početím nového života, chaosu před zrozením nového světla. Počíná jím období klidu, odpovídající smrti v cyklu člověka, zimě ročního cyklu anebo nejhlubší tmě před narozením prvního náznaku světla v cyklu dne.

Tak jako se vnitřní bohatost a směřování každé kultury odráží ve všech jejích projevech a vyjádření včetně jazyka a písma, možná ještě mocnější obraz nacházíme ve vnímání času jednotlivých kultur, kmenů a národů. Pro Kelty byl právě tento čas koncem jednoho a začátkem nového roku, protože v jejich chápání byl právě každý konec počátkem nového: smrt byla součástí cyklu života – a proto právě ona umožňovala další život, nové zrození. Smrt jako podmínka nového života.

Všechny plodiny nesklizené z pole do Samhainu náležely duchům přírody. Neměly se sbírat i proto, že podle lidové moudrosti tradice (s výjimkou trnek) byly nedobré anebo dokonce jedovaté. Všechny polní a zahradní práce tak musely být hotovy právě do tohoto dne.

Noc před Samhainem, těchto dvanáct hodin, kdy léto končí, ale zima začíná doopravdy až následujícím dnem, bylo mezičasí, doba neurčitá, věčnost - magická doba, kdy neplatí zákony prostoru a času, kdy minulosti, přítomnost a budoucnost splývaly.

O Samhainu na chvíli vítězí tma nad světlem. V tuto dobu, jen jednou v roce, se prolíná náš svět se světem mrtvých. Jde o jednu ze dvou nocí roku (tou druhou je - v kole času naproti – Beltine), kdy se svět zjevného a skrytého stýkají nejvíce: brány se otevírají a stejně jako o Beltinu je možné vidět leccos, co o jiných nocích ne.

Samhain je nejkřehčím období roku, v němž je snadné pohlédnout do věčnosti a předvídat. Je to přechod mezi starým a novým – léty i světy, kdy jsou jakýkoli předěl a clona mezi nimi jen velmi slabé, pokud na tuto dobu nemizí úplně.

Samhain je oproti Beltinu ale svátkem konce – smrti – a oslavou předků, zatímco Beltine pouze čarovný, radostný a oslavoval nový život a životní sílu, samhain dokončení cyklu času, moudrost stáří a smrt. Zatímco o Beltinu jsou „Bohové na zemi“ a svou radost nacházejí i prostřednictvím rituálu svatby Země a Nebe, o Samhainu je jejich místo v podsvětí - a je to i čas jiných dávných rituálů- královských obětí.

Samhainový večer byl spojen i s pověrami a se strachem z nadpřirozených bytostí (nedoporučovalo se vycházet ven mimo čas strávený o ohňů). Z nich i jindy mezi Kelty panoval strach - anebo posvátná úcta? Oboje nacházelo svůj obraz v běžném životě:pozitivně vírou, že každý, i ten nejběžnější předmět i denní potřeby je svatý – má být posvěcen. Opačně ve strachu, že pokud tomu tak nebude, může být „použit“ opačnými silami.

Spojením mezi nemocí a démony (posedlostí) věnovaly pozornost všechny kultury, Kelty nevyjímaje, v dobách předkřesťanských stejně jako křesťanských:

Boží štít mě ochrání
Boží vojska mě uhájí
Před zlobou démonů
Před zlými čarami
Před krutým povětřím
Před jedním i mnohými
Kdo strojí úklady
V dáli i nablízku.“


Božstva

Bohyní uctívanou v tento den je Cailleach, jedna z podob velké Bohyně, té, jíž patří období zimy. Bohem její partner Dagda, velký otec, Veleučený - božský válečník a archetyp vůdce, vlastník kotle, z něhož může kmeni poskytnout uzdravení, nové síly, potravu.
Caileach – jedna ze tří (zastřených) tváří Bohyně (Morrigan), Velké královny dávající život, ale sklízející i smrt“, personifikace Země v období zimy, určeném k retro a introspekci období klidu.
Caileach doslova znamená ženu zastřenou (s kapucí nebo se závojem na hlavě). Podle pověstí se dokáže z ošklivé stařeny proměnit v překrásnou mladou dívku.
Právě ona utvářela krajinu Země: hory, kopce, jezera s ostrovy, pevninu, ale i dolmeny a menhiry („kameny jí vypadly ze zástěry"). Váže se ke keltské mateřské bohyni, v jejím aspektu staré, odumírající, a přece sbírající síly k novému životnímu cyklu.
Caileach je bohyně darující moudrost, a zjevující se podle pověstí občas u lože velkých králů a hrdinů. Spojovaná nejen se smrtí, ale i znovuzrozením a jako strážkyně kouzelného kotle (grálu?), v němž vařily kouzelné lektvary, propůjčující hrdinům nadpřirozené vlastnosti.
Říkalo se jí i Spirálová baba, Perinbaba, někdy Matka hor anebo jenom Stařena.

Zvyky

O Samhainu se jako o každém keltském svátku zapalují posvátné ohně: o Samhainu však zvláště proto, aby duše předků mohly navštívit svůj domov a ohřát se u ohně. Vzdává se jim čest a nabízí se jim pohostinnost. Dveře se nemají zamykat a má být připraveno více židlí.

Ohňů se zapaluje co nejvíce, aby duše nemusely dlouho bloudit.

Možná až později se vloudil do oslav pověrečný strach a doporučení nevycházet, protože v mezičasí mají velkou moc i bytosti ne zcela dobré…

V tuto noc anebo v některou z pěti dalších nocí se někdy spalovaly figuríny ze slámy a hadrů, které představovaly trápení, smutek, a všechny strasti uplynulého roku. Lidé se oblékali do bílého nebo nosili slaměné masky. Loutky představující staré bolesti rituálně pálili v ohních, aby očištění a oproštění od zátěže minulých trápení mohli začít další rok.

Období Samhainu je spojené s vyprávěním příběhů zvlášť o nadpřirozených bytostech a s samozřejmě i s věštbami. Jedním ze způsobů věštění spojených s tímto svátkem, bylo vhození označeného kamene do posvátného ohně. Druhý den se z polohy kamenů předpovídal osud jeho majitele. Odlévalo se olovo a jedla jablka a lískové ořechy.
Také to bylo období příprav na zimu.

Se Samhainem byly spojeny i hody - bylo zvykem porážet dobytek. Jeho maso sloužilo jako pokrm při hostinách, nebo se udilo a jinak upravovalo na zimu. Dalšími ohni, které tak hořely v tuto dobu byly „bone fires – ohně z kostí“, pozůstatků po hodech.

Jako o každém svátku, i o Samhainu se kolem ohně tančilo a skákalo přes něj.
Hořelo tedy více ohňů – ten posvátný, který byl však zároveň ohněm předků a ohněm očistným od starých bolestí – a „bone fires“.

Ráno, po zakokrhání kohouta, kdy nejpozději se již elfové, víly, malí lidé, čarodějnice a další bytosti musely vrátit do svých domovů a světů, se ohně, které se předtím nechaly vyhasnout, zapalovaly od posvátných hranic. Po polích se rozprašoval popel a okolo se nosily zapálené pochodně na ochranu půdy.

Podle některých pramenů byl Samhain rovněž obdobím obětí. Někteří autoři míní, že šlo o symbolické dary - různé rituální předměty i potraviny pokládané na oltář, mohlo jít ale i o lidské oběti – jak napovídají některé nálezy mnohde i z našich keltských oppid. Tím víc vyniká důležitost úrovně, k níž se obracíme: aby to bylo vždy to nejčistší světlo a nejvyšší úroveň, nikoli člověkem mnohdy vtvořené (a živené) nižší entity, pro něž není příznačné světlo, ale nejnižší lidské emoce.

Ještě jeden zvláštní rituál však musí být zmíněn právě v souvislosti se Samhainem: podle některých autorů mohlo právě v tuto dobu vykonáván starý rituál oběti krále. Oběť krále je stará jako samotná historie lidstva – alespoň ta, o které něco víme. Existují i keltské příběhy, v nichž často hrdinové a králové odcházejí ze života právě o Samhainu.

Byliny pro Samhain jsou divizna, dobromysl, dýně, jabloň, líska, pelyněk, šalvěj, zemědým, dub.

Období Samhainu můžeme využít především k introspekci, práci s odpuštěním a „úklidu“.

Nejsilněji vybízí právě k vyčištění a nápravě vztahů s předky a prokázání úcty nebo alespoň porozumění všem, od nichž čerpáme svoji sílu a kde hledáme své kořeny. Pozvěme tedy své předky - ať fyzické anebo duchovní (své učitele) - především k ohňům našich srdcí a navažme u nich a v nich očištěná a jasná, trvalá spojení.

zdroj fb Marie Jirková

čtvrtek 25. října 2018

Anděl Raziel


Anděl Raziel soudí, že toho na sebe nakládáte příliš mnoho,
proto tento vševidoucí Archanděl doporučuje odpočinek 
v soukromí.
Setrváte-li v útočišti, uslyšíte hlas srdce a jeho touhu.
Toto je karta spočinutí a duchovního směrování.
Proto spočiňte a odpočívejte. :-D

středa 24. října 2018

Karty pro úplňkový den 24.10.2018

Dnes pro vás mám tři karty.
Je to
DVOJKA poháru
ESO holí
PĚTKA holí.


Během tohoto úplňku se
dostanete na své pravé místo,bude vše
tak jak má být.
Způsobeno to bude
zásahem osudu,bude příležitost
rozbít staré struktury.
Využijte příležitost skrytou hluboko ve vás.
Sice bude to stát nějaké úsilí,
ale to otevírá moznost
postoupit dál ve svém vývoji.


úterý 23. října 2018

Pouštní princ

Pro dnešek pro vás mám kartu 
POUŠTNÍHO PRINCE.


Když se ve vašem dni objeví tato karta,
dostáváte dar.
Začněte být houževnatí, mějte své sny a odvahu,
neboť tyto sny se vám splní.
Ač se zdá doba těžká a neúrodná, vše co 
povstane z této doby bude mít trvalý ráz a bude to zázračné.
Důvěřujte a buďte odvážní, očekávejte splnění 
toho, o čem nejvíce sníte a sledujte, jak se ve vašem
životě stanou zázraky.

pondělí 22. října 2018

Karta na 22.10.2018

Dnes je to 
DESÍTKA POHÁRŮ.


Znamená dovršení cíle, ale je třeba najít nový.
Máte radost z hotového, z právě dokončené věci.
Je to příjemné vědět, že se vám podařilo 
dojít až do cíle, ale je třeba najít novou touhu, nový cíl.
Žít bez cíle nelze, je to jen přežívání :-Dneděle 21. října 2018

Karta pro 21.10.2018

Dnes mi ro ruky vběhl balíček karet 
Skrytých moudrostí.
V dlaních mi zbyl
 ORLÍ KRÁL


Orlí král je znamením toho, že váš nejvyšší 
osudový okamžik je na dosah.
Jste na správné cestě, přestože možná o tom nevíte.
Je skvělý spojenec, který vaše modlitby vynáší vysoko do
oblak až k nebeskému pánu a s úctou je předá.


čtvrtek 18. října 2018

Anděl Haniel

Svatý válečník.Když klesáme na mysli a přepadá nás 
"srdce bolení"
stará rána se otevírá a bolí, zoufáme si.
Věřte že tento anděl vám pomůže, pokud ho zavoláte,
aby cokoliv krásného, milého a šťastného
co potkáte v dnešní den
pozvedlo vaší duši a bylo vám lehčeji na světě.
ŘÍKEJTE SI :
Naděje je božský dar.

sobota 13. října 2018

Karty pro víkend 13. -14.10.2018

Včera jsem byla na úžasném místě, které vysloveně sálá energií.
Po náročném týdnu jsem s chutí  a zatajeným dechem 
vstoupila do kamenného kruhu a s pokorou si lehla na kamenný stůl.
Nabitá krásnou energii si vzala do rukou karty a 
vytáhla tyto tři.


DVOJKA MEČŮ
Vyrovnanost
Vnitřní klid.
Nic není důležité a vy po ničem netoužíte.
Zkuste vyčkávat, může to být řešení určité situace.
Můžete také pochopit obtížný problém, který ale nemá řešení.

PĚTKA HOLÍ
Bojovnost
Aktivita
Možná dostanete nabídku, nebo možnost 
postoupit o kus dál za cenu zvýšené námahy
a vypjaté pozornosti.
Je před vámi předzvěst úspěchu.

TROJKA MINCÍ
Dobrá práce
Vznik nového
Přeměnou energie v myšlenku a promítnutí
myšlenky do hmoty vznikne nové dílo.
Tvořivost znamená práci na několika úrovních-
Mentální, energetické i hmotné.

Zpočátku je třeba zůstat klidný a vyrovnaný, neboť vnitřní klid vám 
přinese nabídku na nové dílo, nebo projekt. Sice budete muset zpočátku
 vyvinout úsilí a pozornost dané věci, ale vše se 
podaří a na svět přivedete novou věc.
Jen je třeba nemít pochybnosti a věřit
intuici, která se ozve teprve
 až budete vnitřně klidní
a smíření.

čtvrtek 11. října 2018

Podzimní kuchyň

Miluji naší kuchyň obzvláště když v ní něco vyrábím.
Včera jsem na FB poslala fotky se statusem, 
že mě ty chvíle dojímají.
Ono to tak je a jsem za to vděčná.
 Mám velkou kuchyň, mohla jsem si jí zařídit
podle svého a když přijedou přátelé, oživne jejich smíchem
a povídáním.

upečený chléb v kamínkách na dřevo


jablíčka se nevešly do sušičky


když hoří oheň je vždy útulno

suším bylinky a chalapeňos

všude samá jablka

a oříšky


krásně kynul, je kváskový

prostě srdce naší kuchyně

Karta pro 11.10.2018

Dnes pro vás mám 
RAFAELOVU PĚTKU (POHÁRY)
Zklamání


V okamžiku spokojenosti, kdy usínáte na vavřínech
přijde probouzející podnět.
Bohužel je to tak, že přijde zklamání, špatná zpráva
nebo nezdar ve spojitosti s další osobou.
Je to ale vždy důsledek vašeho chování.
Všechno má svůj důvod.
Je třeba přestat se litovat a otevřít se novým výzvám,
které vás dovedou ke štěstí.
Snažte se vidět na všem tu lepší stránku.